DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STEHELČEVES

Historie SDH Stehelčeves

1885 – 2005

 

120 let Sboru dobrovolných hasičů

ve Stehelčevsi

 

    120. výročí založení SDH ve Stehelčevsi je určitě důvodem k ohlédnutí se do historie naší obce a připomenout si založení hasičského sboru, jeho historii i současnost.

 

  Myšlenka ochrany majetku obce i občanů a snaha zabránit škodám, se ukázala jako velmi potřebná po několika požárech v naší obci, kdy se zjistilo. Že obecní hasící nářadí je velmi špatném stavu a není řádně zajišťováno hašení. Proto bylo rozhodnuto založit sbor hasičů. K tomuto rozhodnutí došlo počátkem roku 1885, kdy byl starostou obce Vilém Polák, bydlící v č.p. 1.

    Zakládajícími členy sboru byli: Václav Beneš, Stanislav Kozel, Bohumil Pomajzl, Antonín Hofman, Vilém Polák a Hynek Čtrnáctý.

    Prvním velitelem sboru hasičů ve Stehelčevsi byl syn starosty Poláka, Jan, ale snad úplně prvním opravdovým velitelem byl František Dupa – pumpař z č.p. 57.

    Ještě téhož roku byla zakoupena čtyřkolová stříkačka Abc 8 za 500,- zlatých od firmy Smejkal a syn.

Záznam z obecní kroniky – 1. kniha str. 367:

 

„Odpověď na objednávku stříkačky.“

    Ctěným listem Vaším od 28. t,r, obdržel jsem ctěnou objednávku na čtyřkolovou stříkačku Abc 8 za 500 zl. A poznamenávám si toto k brzkému vyřízení, vzdávám Vám tímto povinné díky za udělenou mi zakázku a ujišťuji Vás, že se přičiním, bych důvěru ve mně složenou zasluhoval nezkráceně a Vás strojem dobrým obsloužil, byste mne mohli všude s dobrým přesvědčením doporučit.

Stříkačka bude v krátku hotova a dovolím si Vám ještě určitý den oznámiti. Poroučuju se do ctěné přízně Vaší a znamenám s veškerou úctou

                                                                Za  F. Smejkal a syn

 

    Janu Polákovi byl velmi nápomocen Haubarta z „Podkožovské župy Žďár“. Tři roky po té, tedy roku 1888 odchází z funkce starosty obce Vilém Polák, rolník, za jehož působení byl založen hasičský sbor a zakoupena stříkačka, jakož i postavena hasičská zbrojnice vedle č.p. 41

Jeho syn Jan nebyl však dlouho velitelem hasičstva, svou funkci složil a sbor se rozešel. Bylo to prý pro nepřístojné chování, za což byl sbor pokárán okresním hejtmanem. Po dlouhá léta na to se nedařilo sbor znovu ustaviti. Požární pohotovost, která pak nahrazovala práci sboru až do jeho obnovení v roce 1906, vedl Dupa František, pumpař z č.p. 57. Dupa také dlouhá léta udržoval obecní stříkačku v provozuschopném stavu.

    Dne 3. ledna 1906 bylo, za starostování V.Beneše, vydáno ve schůzi obecního zastupitelstva svolení k přeměně hasičské hotovosti  ve Sbor dobrovolných hasičů pro spojené obce Stehelčeves – Vrapice. Přítomní svolují k přeměně a usnášejí se sboru propůjčit hasičské nářadí a zařadit do rozpočtu obce obnos 160,- K ve prospěch sboru. Obec má právo k veškerým jednáním sboru vysílati delegáta a pro případ rozejití se sboru, rozhodovati o jeho jmění. Velitelem sboru se stal tehdy mladý rolník Bohumil Pomajzl, který sbor stmelil a dále při životě udržel.V roce 1908 má sbor 21 činných členů. Schůzová činnost je značná. V roce 1910 byl jmenován hornistou (trubačem) František Kubelka, horník z č.p. 61.

V roce 1912 se 12. srpna konalo župní veřejné cvičení, na němž cvičily i ženy. Novým velitelem sboru byl rolník a hostinský, Václav Kokoška z č.p. 45.

V roce 1913 byli zástupci sboru, A. Dřevo a V. Ptáčník na týdenním školení v krajinské škole ve Slaném. Sbor se zúčastnil na dvou požárech a to 15.5. v Čičovicích a 7.7. v Lidicích.

V roce 1914 vypukla První světová válka, která odvedla mladé členy. Starší je museli nahradit dvojitou prací. Do války odešel i velitel Kokoška, za něho nastupuje náměstek Antonín Dřevo.

    Činnost sboru je válkou podlomena, není možno řádně plniti hasičské povinnosti. S námahou se koná jen to nejnutnější, aby občané byli uchráněni ničivých živlů.Po válce , dlouholetým členům, kteří byli zakládajícími členy v roce 1885, Antonínu Hofmanovi, truhláři z č.p. 64 a Františku Dupovi, pumpaři z č.p. 57, byly věnovány pamětní prsteny.

    V roce 1920 se vyskytuje zmínka o jinošské družině, která v tomto roce konala 14 cvičení. Starostou sboru je starosta obce Alois Sklenář. V příštím roce dává velitel na vědomí, že i členstvo ve sboru má být cvičeno v poskytování první pomoci.

    V roce 1923 má sbor 18 činných a 97 zakládajících a přispívajících členů. Z iniciativy členů byl v tomto roce postaven pomník padlých ve světové válce.Odhalení pomníku provedl starosta obce a současně starosta hasičů Alois Sklenář a velitel sboru Antonín Dřevo.

    6. července 1927 bylo usneseno koupit pro Stehelčeves nový motorový stroj a starou stříkačku předat do hasičského sboru do Vrapic. V roce 1929 byl zvolen nový velitel Václav Hermach z domu č.p. 83, neboť Ant. Dřevo rezignuje z rodinných důvodů na funkci.

14. července 1935 se konala slavná valná hromada SDH, kde bylo vzpomenuto 50. výročí založení sboru. Přítomni byli i dva zakládající členové, a to A.Hofman – truhlář a K.Brož – horník.

V roce 1938 byly pro 14 členů zakoupeny vycházkové obleky, které stály 5 350,- Kč. Na obleky pro zdejší i vrapický sbor si obec vypůjčila 7000,- Kč.

    Až do konce 2. světové války nejsou záznamy, první je až z roku 1945, napsaný velitelem Švandrlíkem. Protokoly schůzí byly za okupace zničeny. Již na sklonku války, 25.1.1945 byli zatčeni velitel V. Ptáčník a jeho zástupce V. Moravec pro přípravu aktivního odboje proti okupantům. Oba byli po těžkém výslechu posláni do koncentračního tábora v Terezíně. Zde po těžkém utrpení zemřel Václav Ptáčník. Václav Moravec se 10. května vrátil, ale již druhý den byl s podlomeným zdravím odvezen do kladenské nemocnice, kde 23. května 1945 zemřel.

    Ve dnech 5.-9. května 1945 konali naši členové V.Hermach a V, Podracký, ve stejnokroji hasičského sboru pohotovostní samaritánskou službu. Při ústupu německých vojsk od Prahy byli fašistickými vojáky 8. května zastřeleni.

    Po osvobození se pak vracel život do svých kolejí a členové hasičského sboru ke svým povinnostem. 17. října 1948 složilo „Hasičský slib“ do rukou předsedy MNV, Josefa Hofmana, 21 členů stálého hasičského sboru.

Švandrlík Václav – velitel

Černý Václav – předseda

Hofman Václav – jednatel

Hampl Pavel, Krubner Bohumil, Moravec Josef st., Moravec Josef ml., Dřevo Antonín, Bartoš Karel, Troch František, Vlasák Josef, Kučera Josef, Ptáčník Josef, Kubelka František, Svoboda Josef, Fišer Václav, Černý František, Krubner Josef, Čtrnáctý Eduard, Kučera Václav a Hlavsa Jaroslav.

    V nové pojetí se také ustálilo pojmenování požárník na místě starého hasiče. Zvláštní důraz se kladl na požární prevenci. Provádí se pravidelné protipožární prohlídky domů, Samozřejmě se nezapomíná na výcvik nových členů  se zaměřením na využití nové techniky.

    Z požárů, při nichž museli zasahovat v poválečných letech naši požárníci jmenujme velký požár, který vznikl v roce 1952 při hraní dětí, při kterém shořela stodola v bývalém statku č.p. 25, nebo požár nově postaveného kravína v roce 1958, kde byla vadná elektroinstalace.

    Požárníci zasahují i při častých povodních, kdy dochází k vylití Dřetovického potoka na území naší obce.

    V roce 1949 – 1950 byla postavena nová požární zbrojnice a v roce 1950 bylo započato s výstavbou požární nádrže, neboť v obci nebyl zdroj vody. Stavělo se na bývalém cvičišti Sokola a stavba byla ukončena v roce 1954. V roce 1973 byla provedena generální oprava této nádrže, byly vybudovány betonové zdi s ocelovou výztuží. Na všech těchto pracích se podíleli členové požárního sboru i ostatní občané obce./   V posledních letech naši členové \sboru dobrovolných hasičů opravili hasičskou zbrojnici, která byla sociálním zařízením a klubovnou SDH propojena se sálem kulturního domu. V této místnosti má sbor svou „Síň tradic“ a využívají ji zejména k schůzovní činnosti a pro činnost mladých hasičů. Ve zbrojnici stále naši strojníci pečují o Tatru 805 z roku 1956. Ale i přes svůj pokročilý věk nám slouží doposud. Stejně tak stříkačky PS 8 a PS 12. S touto technikou se učí zacházet i naši nejmladší

    V posledních dvou letech pracují naši hasiči na obnově klubu v místnosti u hasičské nádrže, vybudovali sociální zařízení, aby tyto prostory mohly být využívány i ke společenskému a kulturnímu životu v obci.

 

 

Stejně tak, jako tomu bylo celých  uplynulých 120 let, podílejí se členové SDH na dění v celé naší obci. Je samozřejmostí, že je najdeme všude tam, kde se něco děje. Podílejí se na přípravách oslav MDD pro naše děti i sbírají staré železo, aby v obci ubylo nepořádku. Spolupracují s Obecním úřadem při opravách v obci i s ostatními organizacemi v zajišťování kulturních akcí. A co je na naší práci nejlepší? Asi to, že jsme připraveni pomoci, kde je třeba a hlavně to, že náš sbor mládne. Zatím co se v jiných obcích sbory hasičů ruší, naši mladí se mají čile k světu. Tak že jistě není utopií, když se rozloučíme slovy:

 

 

Založení kolektivu mladých hasičů:

I když byla snaha o založení kolektivu mladých hasičů již dříve, vždy to ztroskotalo na vedoucím. Tím prvním se stal Petr Tlacháč, který se před nedávnem do vsi přistěhoval a protože je profesí hasič a s dětmi si rozumí, tak se našeho kolektivu ujal. Jeho pomocníkem je pan Jaroslav Hlavsa, strojník a řidič našeho SDH.
První členové kolektivu mladých hasičů Stehelčeves jsou:
ZEMAN Milan
MOTYČKA Pavel
PODRASKÝ Vladimír
STEHLÍK Jiří
ŠTEMBERA David
ŠTOLBA Martin
KOŘÍNEK Tomáš
MRŇOVÁ Magda
PETRÁČKOVÁ Lucie
VOSLÁČEK Lukáš
HAVLÁT Karel
DONOVAL Petr
 
Tak toto jsou první stateční, kteří se začali věnovat hasičskému sportu tento památný rok 1998 dne 4.září. Snad jim to vyjde a vydrží.
 
Rok 1999 začal úspěšně. 27.března jsme se umístili ve 2.kole Hasičské ligy ve Pcherách na 1. místě. V dubnu jsme ve Velvarech obsadili 3. místo a v celoročním hodnocení Hasičské ligy jsme byli 4. na okrese, a to jsme byli služebně nejmladším kolektivem a nezúčastnili jsme se všech kol ligy.
Tento rok jsme vyrazili ve dnech 2.-6.července na putovní vodácký tábor. Na raftových člunech jsme sjížděli Vltavu. Bylo to náročné, ale všem se to moc líbilo.
 
V sezoně 1999 - 2000 jsme se účastnili již 4 kol Hasičské ligy  a celkově jsme obsadili 7. místo
 
7.června oslavil SDH Stehelčeves 115. výročí svého trvání a kolektiv mladých hasičů zde předvedl co umí a pomáhal zajišťovat tuto akci.
 
Vzhledem k tomu, že pan Tlacháč je pracovně velmi vytížen, začínají spolupracovat i Martin Svoboda a Vláďa Štanc.
Kolektiv mladých posílil ZEMAN Jiří, KRATOCHVÍL J. ze Zájezda, Šťáhlavský Petra ČAKIJ Michal.
 
Rok 2002 plyne ve stejném duchu, scházíme se nepravidelně, protože Petr Tlacháč pracuje jako hasič - záchranář a je velmi pracovně vytížen, přesto jsme s ním a jeho kamarády opět sjížděli Vltavu. Bylo to pět dní plných dřiny, ale skvělých zážitků a legrace.
 
Novou etapu své existence zahájil kolektiv mladých hasičů v září 2003, kdy jako vedoucí kolektivu mladých hasičů začal pracovat Vlastimil KOPAL za pomoci Petra Tlacháče a ostatních hasičů. I složení kolektivu se podstatně změnilo - členy jsou:
ŠVIHLÍK Jan
TICHAVA Daniel
UBELACKER Jiří
MULLER Petr
ŠTANC Jan
DEZORT Ondřej
DEZORT Vojtěch
HLAVSA Jaroslav
HLAVSA Tomáš
HOŘEJŠÍ Šárka
KRACÍKOVÁ Michaela
MUSIL Eduard
STANĚK Miroslav
 
18.října jsme se už v tomto novém složení účastnili v Plchově závodu požární všestrannosti, kde jsme obsadili 6. místo a v Soptíkově olympiádě 7. místo. S chutí jsme se pustili do práce, učili jsme se uzly, stříleli ze vzduchovky, atd.. Do tohoto činorodého ruchu přišla velká rána. Vlasta Kopal zahynul při autonehodě. Bylo to pro všechny velmi smutné, ale život jde dál a i my jsme posléze pokračovali v práci. Jako vedoucí kolektivu začal pracovat Zdeněk Vorlíček, zdravovědu nás učila Jarka Štancová a jako instruktor začal pracovat Jirka Zeman, který je odchovancem Petra Tlacháče. I kolektiv mladých se rozrostl o Lucku PRACHAŘOVOU, Kláru SOUČKOVOU, Moniku JIROTKOVOU, Davida HORVÁTHA a Kristýnu JIROTKOVOU.
 

ROK 2004

V roce 2004 jsme opět začali soutěžit v hasičské lize, kde jsme v kategorii mladších žáků obsadili 5. místo a v kategorii starších žáků místo 6. Vzhledem k tomu, že i vedoucí teprve sbírali zkušenosti a vědomosti, bylo to dobré umístění.
Ve dnech 9.-12.září jsme jeli na prodloužený víkend na Klíčavskou přehradu. Byla to spousta nových zážitků. Byli jsme na přehradní hrázi, slaňovali jsme, Petr Tlacháč vymyslel lesní lanovku, po které jsme jezdili, no prostě bylo to fajn. A co teprve večery u táboráku, kdy se o kytaru střídal Petr Tlacháč a Pavlem Wannerem, to bylo legrace. O naše žaludky se starala Jarka Štancová a tak nám vůbec nic nechybělo. Řízky na cestu domů jsme už ani nesnědli. Na závěr pobytu dostal p. Vorlíček místo řízku obalený hadr a my jsme se všichni váleli smíchy, když se snažil svůj "řízek" rozkrojit.
Doufáme, že příští rok pojedeme na Klíčavu zase!!
 
 

ROK 2005

V roce 2005 jsme kromě soutěží hasičské ligy byli i na exkurzi u profesionálních hasičů v Kladně, tam se nám moc líbilo. V celkovém hodnocení zimní ligy obsadili mladší žáci 4. místo a starší žáci 8.místo.
Na Klíčavskou přehradu jsme letos vyrazili na celý týden. Byli jsme se podívat v úpravně pitné vody, podívali jsme se na hrad Křivoklát, kde jsme viděli nejen hrad, ale i voskové figuríny. Ty byly moc pěkné. Celý týden uběhl jako voda. Měli jsme velmi nabitý program, takže než jsme se otočili, jeli jsme domů. Starali se o nás jako v loňském roce p. Vorlíček, M.Svoboda, V.Štanc, J.Zerman a zdravotnici dělala a pro nás vařila J.Štancová.
Po prázdninách jsme zase začali jezdit na závody, kde jsme se drželi vždy v 1.půlce startovního pole. Začátkem října jsme se vydali ještě za pěkného počasí na hrad Okoř. Bylo krásně, hráli jsme různé hry, na Okoři jsme si opekli vuřty a odpoledne vyrazili přes Libochovičky zase domů.
 

ROK 2006

Rok 2006 začal 2.kolem Zimní hasičské ligy ve Velvarech, kde družstvo mladších žáků obsadilo 2. a družstvo starších žáků 3.místo. V sobotu 4. března jsme vyrazili na výlet do Prahy, z Dejvické stanice jsme sli pěšky přes Prašný most k pražskému hradu.Když jsme vešli na nádvoří, vlála proti nám prezidentská zástava, ale my jsme prošli kolem Svatovítské katedrály do Jiřské ulice,kde ve Starém perkrabství je MUZEUM HRAČEK. To byla podívaná, hračky našich praprababiček byly krásné, plyšoví medvídci ve všech provedení, kluci obdivovali cínové vojáčky, koně a autíčka, no prostě nádhera. Holky pak v dalším patře obdivovaly Barbíny všech typů a velikostí, oblečené jako nevěsty, letušky atd...Potom jsme se vydali po Starých zámeckých schodech na Malostranskou a dále ke Karlovu mostu a přes něj na Staroměstskou, no a pak už Metrem na Hradčanskou a autobusem domů, kam jsme dorazili uondaní, ale plni dojmů. 29.dubna se poprvé konalo ve Stehelčevsi jedno z kol Zimní hasičské ligy. V tomto roce jsme se zúčastnili výtvarné a literární soutěže "Požární ochrana očima dětí". V základním kole obsadila 1.místo Lucie PRACHAŘOVÁ - vyrobila hořící dům, který hasí hasiči(prostorové), 2.místo Klára SOUČKOVÁ - hasičské auto T-805 a 3.místo Jan Švihlík - koláž na hasičské téma. Snaha všech byla odměněna a práce prvních tří byly odeslány do okresního kola.
Ve dnech 2.-4.června jsme se zúčastnili hry Plamen ve Velvarech, kde jsme v celkovém hodnocení jsme obsadili krásné 7.místo. Byl to pro nás zážitek, protože to bylo poprvé. V hasičské lize jsme celkově skončili: mladší na 3. a starší na 5. místě.
Soustředění mladých hasičů na Klíčavské přehradě proběhlo ve dnech 19.-25.srpna. Sestava vedoucích byla již tradiční a p.Štancové v kuchyni pomáhala p.Eberlová, protože nás již bylo skoro třicet. Byli jsme na vyhlídce nad Zbečnem a v Hamousově statku, kde jsme viděli jak se mísí těsto na chléb  a jak se topí v chlebové peci. Večer nám p.Štanc přivezl 4 bochníky tohoto chleba a my se na něj vrhli, jako když jsme měsíc nejedli. To byla dobrota. Další den jsme byli pozváni dovnitř přehradní hráze. Když nám pan hrázný vykládal o stavbě hráze, byli jsme velmi překvapeni a jejím vnitřkem jsme procházeli se zatajeným dechem.  Byl to velmi nevšední zážitek. Málokdo z nás se dostane do přehradní hráze ještě jednou. Další den jsme vyrazili vlakem do Lužné u Rakovníka, do muzea vlaků. To bylo něco. Na spáteční cestě jsme se zastavili ve Zbečně, kde jsme se seznámili s místními hasiči a ti nás potom odvezli hasičským autem až domů. A to ještě nebyl konec, večer nás čekala stezka odvahy, to se nejvíc bály starší holky. Na závěr pobytu byl velký maškarní bál a tak pod přehradou kolem táboráku tančily společně víly, Křemílek s Vochomůrkou, smrtka či pračlověk. Byl to moc povedený závěr pobytu.
Začátkem září jsme vyjeli s celým SDH do centra hasičského hnutí, do zámku v Přibyslavi. Všechny nás udivilo, že tradice hasičů je tak krásně zmapovaná. Neuměli jsme si představit, že tolik lidí pečuje o exponáty, které jsou mnohdy jedinečné. Byl to velký zážitek.
V celkovém pořadí Zimní hasičské ligy v tomto roce jsou naši mladší žáci na 2.místě a starší žáci na 3.místě.

 

ROK 2007

Rok jsme začali opět účastí na jednotlivých kolech Zimní hasičské ligy. V dubnu byl opět zajímavý výlet, tentokrát opět do Prahy na prohlídku Staroměstské radnice. Počkali jsme až odbije orloj, přejdou apoštolové a pak jsme vyrazili na prohlídku renezančních místností Staroměstské radnice, která se vlastně skládá ze tří domů. Prošli jsme podzemím, kde dřív býval archiv, sklady, ale i vězení a mučírna. Odtud šli v roce 1621 čeští pánové na svou poslední cestu na Staroměstské náměstí, kde kat Jan Mydlář sťal jejich hlavy. I toto místo jsme našli. Pak jsme navštívili věž, kam jsme až nahoru na ochoz šli pěšky. I točité schůdky až nahoru zdolali i ti nejmenší. Z věže byl pěkný výhled, ale rádi jsme se vrátili dolů. Pak jsme si ještě prohlédli památník mistra Jana Husa a pomalu se vraceli domů. Byl to pěkný a poučný výlet.
Ukončení Zimní ligy a hra Plamen byla tentokrát v Poštovicích od 1.do 3.června. Byla zima a pršelo, přesto mladší žáci obsadili 3.místo a starší skončili na místě 7.ve své kategorii ve hře Plamen a v hasičské lize skončili mladší žáci celkově na 2. místě a starší žáci na 6.místě.
30.června jsme vyrazili na poslední výlet před prázdninami, šli jsme na Budeč a na Okoř. Když jsme dorazili s p.Vorlíčkem a J.Štancovou na Budeč, prohlédli jsme si rotundu zasvěcenou sv.Petrovi a Pavlovi, která je nejstarší v Čechách. Je krásně opravená a my jsme si ji mohli celou prohlédnout, dokonce i zahrát na varhany a zazvonit na zvon. Potom jsme si prohlédli hřbitov, kde je pohřbeno mnoho známých osobností, jako např.známý pedagog 19.stol. Karel Slavoj Amerling. Odtud, cestou do Kovár a na Podholí, kde nás čekalo hasičské auto s obědem. Po chutném guláši jsme pokračovali v cestě na Okoř. Cestou jsme si povídali o historii Budče i Okoře a hráli různé hry. Když jsme dorazili na Okoř, podívali jsme se na hrad a v podhradí si odpočinuli. Pak už pro nás přijeli:p.Souček s p.Štancem a Vosláčkem a odvezli nás na koupaliště, kde jsme dostali nanuky, ještě si popovídali a pak už jsme se rozešli domů. Začínají prázdniny.
Soustředění Klíčava 2007 - 18.-24.srpna. Letos byl program snad ještě náročnější než v minulých letech. Hned v pátek odpoledne byla bojová hra, která byla fyzicky velmi náročná, ale museli jsme prokázat i hodně znalostí. V neděli byl sportovní den, kdy jedna disciplína střídala druhou. Nejtežší byla ale následující den hra na ztroskotance. Museli jsme postavit přístřešek, rozdělat oheň, uvařit polévku a ještě spoustu jiných úkolů. Nikdy bychom neřekli, jak je to těžké. Následoval celodenní výlet do skláren v Nižboru a do tamního muzea. To se nám také moc líbilo. Na závěrečný táborák přijela Katka Eberlová sse svým kolegou a hráli a zpívali s námi až pozdě do večera. No a pak nás čekala už jen cesta domů. Snad za rok nashledanou!
V září jsme začali svou činnost návštěvou solné jeskyně v Kladně. Byl to velmi hezký, ale zvláštní zážitek. Viděli jsme něco takového poprvé, ale bylo to moc příjemné.
V říjnu přišly nové děti do našeho kolektivu. Byl to Radek RUS,Martin ŠŤÁHLAVSKÝ, Hanka ŠTANCOVÁ, Šárka ŠTANCOVÁ a Vláďa MAJOROV. V prosinci jsme udělali velké čertí rojení. Na schůzku jsme přišli všichni v maskách čertů a tančili jsme jako v pekle. Také jsme zašli do klubovny postrašit naše dospělé hasiče. Bylo to moc fajn a všem se ten nápad zalíbil.
Na závěr roku jsme získávali ještě odbornosti a specializace.  Takže bylo práce i zábavy v tomto roce dost.
 

ROK 2008

Již tradičně začínáme rok účastí v jednotlivých kolech zimní hasičské ligy. Začátkem roku se podstatně rozrostla i členská základna kolektivu mladých hasičů a máme dokonce přípravku. To je po letech práce opravdu úspěch. V dubnu pořádáme jedno z kol zimní hasičské ligy a vedle soutěžících si celou soutěž zkusili i naši nejmenší z přípravky. Dokonce jich byla dvě družstva. Tito nejmenší prožívali celou soutěž snad nejopravdověji. Byl to pro ně velký zážitek. Od té doby se těší na každou schůzku.
Dětí máme třicet, ale vedoucích málo. Proto jsme oslovili Míru Štance spolu s jeho manželkou, jestli by nešli pracovat s námi. A ono to vyšlo. Dnes máme o dva vedoucí víc a práce jde lépe od ruky. Hra Plamen byla tentokrát v Telcích u Loun a bylo to dost krušné. Ve velkých vedrech se špatně závodilo. My jsme měli pouze jedno kombinované družstvo, které tím pádem muselo soutěžit za starší. Přesto jsme obsadili dobré 9. místo. V Hasičské lize jsme v tomto roce obsadili v kategorii starších žáků 4. místo a v kategorii mladších žáků místo 8.
Letošní červnový výlet byl do AVESU na Čabárnu. šli jsme tam pěšky přes Kyselý dolík cestou k Cvrčovicím, dále přes Ferdinandku na Čabárnu. Cesta byla veselá a dětem se zvířata moc líbila.
V letošním roce jsme již nemohli jet na naši oblíbenou Klíčavu, tak jsme na letní soustředění vyrazili ve dnech od 9.do 16.srpna do Sosně u Jesenice u Rakovníka. Bylo to tu jiné než jsme byli zvyklí, ale líbilo se nám tady.  Program se odvíjel ve stejném duchu jako na Klíčavě, jen s tím rozdílem že jsme letos nebyli na celodenním výletě, ale to bylo i proto, že s námi bylo hodně dětí přípravky, které by to nezvládly. Moc se nám líbily vycházky do okolí, kde jsme obdivovali Boží kámen u Sosně i blízké jezírko, noční bojovka v lese neměla chybu. Bylo to zase jiné, ale moc se nám to líbilo. Jen my starší jsme vzpomínali na dobroty na Klíčavě, tady byla kuchyň o poznání horší. Ale jinak byl celý pobyt super. Jen jsme přišli o závěrečný táborák, protože lilo jako z konve.
Po prázdninách se sešli všichni vedoucí a domluvili se, že vzhledem k tomu, že je hodně dětí a velké věkové rozpětí, je velmi těžké pracovat dohromady. Proto jsme kolektiv rozdělili na tři oddíly. DRÁČATA - děti ve věku 3-5 let, které vede Jarka Štancová a mají schůzky ve čtvrtek od 16.00 hodin, SOPTÍKY - děti ve věku 5-7 let a vede je Mirka Štancová mají schůzky ve čtvrtek od 17.00 hodin a DOBRÁKY - děti ve věku 7-15 let, to jsou děti, které jezdí na závody a vede je Zdeněk Vorlíček s Mírou Štancem, ty se scházejí v pondělí od 16.0é hodin. Ostatní vedoucí pracují na služby, proto pomáhají tam, kde je zrovna potřeba.
Toto rozdělení se nám velmi osvědčilo, protože takto se s dětmi snadněji pracuje a rychleji si osvojí dovednosti odpovídající jejich věku.
Podzim uběhl v přípravách na závody a v získávání znalostí o hasičském sportu. Vše dobře klapalo a všichni dohromady jsme se opět setkali na závěrečné schůzce v roce 2008. Děti si ozdobily stromeček, zazpívali koledy a vyzkoušely dávno zapomenuté vánoční zvyky. Lily olovo, pouštěly svíčičky ve skořápce od ořechů atd.. Na závěr dostaly i dárečky a DVD s fotkami z naší činnosti po celý rok. Bylo to moc pěkné odpoledne. Nashledanou příští rok.

 

ROK 2009

Již tradičně se družstvo Dobráků zúčastňovalo jednotlivých kol Ligy mládeže a hry Plamen, která v tomto roce proběhla ve Hřebči. Dobráci se svého úkolu zhostili velmi dobře a se ctí reprezentovali náš sbor.
V dubnu proběhl zápis do družstva Dráčat, nově se přihlásilo 5 dětí, které se rychle zapojily a všechny pokračují ve své činnosti i od září. Děti se účastnily výletu do skanzenu Dolu Mayrau, kam jsme jeli se všemi družstvy v sobotu 13.června. Dětem se tento výlet opravdu líbil, lišil se od těch minulých a děti se mohly, sice s trochou strachu, ale o to zvědavěji, podívat do podzemní štoly a projít celou cvičnou štolu pro důlní záchranáře, podívat se na veliký důlní stroj a ještě viděli film o vývoji práce v podzemních šachtách. Zpátky jsme jeli do Kladna, kde jsme se chtěli podívat na medvědy, ale ti byli ještě zavřeni. Prošli jsme parkem a autobusem dojeli domů. Byl to opravdu povedený výlet a zvládly ho i naše Dráčata.
V úterý 30.června 2009 jsme se v 16.00 sešli všichni, Dráčata, Soptíci i Dobráci na poslední předprázdninové schůzce mladých hasičů. Schůzka byla jiná než ty ostatní. Nejdříve děti přijeli hasičským autem k požární nádrži a vyzkoušely si požární útok. Dráčata s vedením "D", ostatní již s běžnými hadicemi. Fotodokumentaci z celé schůzky nám, jako již několikrát, dělal pan Pobříslo. Když všechni ukončili požární útok, tak jsme si opekli špekáčky a nakonec bylo velké vyhodnocení celého hasičského roku. Děti si odnesly hasičské vysvědčení a za svou snahu malý dáreček. No a pak už přišlo rozloučení a příslib, že se uvidíme na letním soustředění v Sosni.
No a pak jsme už opravdu měli prázdniny a setkali se až 8.srpna, kdy jsme odjížděli do Sosně u Jesenice na Rakovnicku , kde nás ve svém rekreačním zařízení uvítala paní I. Vassová. Krásné a nám již důvěrně známé prostředí nás po roce opět uvítalo a my se těšili na týdenní pobyt v této krajině. Děti se ubytovaly částečně v chatkách - Dobráci, no a ti menší v přilehlé budově. Letos poprvé jsme opravdu důsledně pracovali po družstvech a tak dětem byly nabídnuty hned tři pragramy. Dráčata putovala celý týden z pohádky do pohádky a čekala je spousta soutěží a zážitků. Nejvíce je zaujalo hledání sedmi Sněhurčiných trpaslíků a úklid s pejskem a kočičkou. Kdo se může pochlubit, že v lese viděl trpaslíky, jak se schovávají pod kameny a dokonce mu napsali dopis a nebo že s ním pejsek vytíral podlahu, pak ho vypral a pověsil na šňůru? No přece naše Dráčata.
Mezitím Soptíci a Dobráci získávali ŠIKULÁČKY za své dovednosti, každé družstvo své, podle svých znalostí a možností. To bylo radosti z každého získaného Šikuláčka. Děti neúnavně šplhaly, střílely, běhaly, vázaly uzly a závodily celý týden.
V úterý byl odpočinkový den. Odpoledne proběhlo v duchu maškar, a tak si zatancoval mistr kat se Sněhurkou, kovboj s čarodějnicí či Pipi punčochatá s vílou atd.... Bylo to velmi veselé odpoledne, a co teprve ty soutěže - děti se se zavázanýma očima navzájem krmily přesnídávkou, prokousávaly se dortem, běhaly se syrovým vejcem, no prostě paráda. Jen někdy trochu utrpěla jejich elegance, ale o to víc bylo smíchu a veselí.
Soptíci a Dobráci se vydali ve středu na výlet do Jesenice a ve čtvrtek jsme všichni šli na lesní zámeček Svatý Hubert. I tady se nám moc líbilo a to jsme cestou ještě viděli dva vzácné, státem chráněné, staré stromy.
V pátek v podvečer proběhlo celotýdenní vyhodnocení a udílení cen. Všechny děti byly napnuté, jak to dopadne. Dráčata byla odměněna náhrdelníkem se "smaragdy", které jim byly udíleny za jednotlivé soutěže, Soptíci a Dobráci dostali krásného dráčka Šikuláčka s tolika stuhami, kolik jich za celý týden vybojovali. No a na závěr si každý odnesl tričko a malý dárek. Ale tím den ještě zdaleka nekončil. Děti čekal závěrečný táborák s pečením vuřtů a pak ještě noční bojová hra.
Byl to opravdu velmi vyčerpávající týden, ale jistě jsme si všichni přivezli spostu krásných zážitků a vzpomínek. Tábor byl v pěkném prostředí, paní Vassová nám vařila výborně, a tak se již těšíme na příští soustředění v SOSNI v roce 2010!!! Poděkování za velmi pěkný týden patří všem vedoucím, rodičům, kteří nás tam i zpět dopravili, OÚ ve Stehelčevsi za finanční příspěvek i panu Pobříslovi, který pro děti připravil odměny a pomáhal připravit věci potřebné k týdennímu programu pro naše děti.
No a po  návratu čekalo za dveřmi už září a s ním i každotýdenní schůzky všech oddílů. Dobráci se zúčastňují jednotlivých kol ligy mládeže, Soptíci se připravují na svůj vstup do této ligy v příštím roce a Dráčata se učí základům hasičských dovedností. Všichni mají práce až nad hlavu. Dokud bylo hezké počasí, trávili jsme spoustu času venku, ale s příchodem zimy jsme byly odkázáni na prostory klubovny a kulturního domu.
No a pak už nás čekala poslední schůzka mladých hasičů v tomto roce. Už tradičně jsme se sešli všichni v sálke kulturního domu i s rodiči a sourozenci a vyrobili jsme si vánoční ozdoby, kterými  jsme ozdobili stromeček, zazpívali jsme si koledy a potom přišel pan Maška s loutkami a my jsme si mohli vyzkoušet, jak je těžké tyto loutky ovládat aby chodily, klaněly se atd... potom jsme ochutnali vánoční pečivo našich maminek a nakonec jsme pod stromečkem našli i dárečky. Každý dostal DVD se svými fotkami za celý rok 2009 u hasičů a ještě malované tričko, vždy pro členy 1 oddílu stejné. Hned nás pan Pobříslo všechny vyfotil, abychom měli památku na hasičské vánoce. No a pak jsme si už popřáli hodně zdraví a štěstí, krásné vánoce a rozešli se domů. Příště se sejdeme až v prvním týdnu roku 2010.