DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 22.08.2019 20:40:28 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STEHELČEVES

Historie SDH Stehelčeves

Historie SDH Stehelčeves...

 

 

1885 – 2005

 

120 let Sboru dobrovolných hasičů

ve Stehelčevsi

 

    120. výročí založení SDH ve Stehelčevsi je určitě důvodem k ohlédnutí se do historie naší obce a připomenout si založení hasičského sboru, jeho historii i současnost.

 

  Myšlenka ochrany majetku obce i občanů a snaha zabránit škodám, se ukázala jako velmi potřebná po několika požárech v naší obci, kdy se zjistilo. Že obecní hasící nářadí je velmi špatném stavu a není řádně zajišťováno hašení. Proto bylo rozhodnuto založit sbor hasičů. K tomuto rozhodnutí došlo počátkem roku 1885, kdy byl starostou obce Vilém Polák, bydlící v č.p. 1.

    Zakládajícími členy sboru byli: Václav Beneš, Stanislav Kozel, Bohumil Pomajzl, Antonín Hofman, Vilém Polák a Hynek Čtrnáctý.

    Prvním velitelem sboru hasičů ve Stehelčevsi byl syn starosty Poláka, Jan, ale snad úplně prvním opravdovým velitelem byl František Dupa – pumpař z č.p. 57.

    Ještě téhož roku byla zakoupena čtyřkolová stříkačka Abc 8 za 500,- zlatých od firmy Smejkal a syn.

Záznam z obecní kroniky – 1. kniha str. 367:

 

„Odpověď na objednávku stříkačky.“

    Ctěným listem Vaším od 28. t,r, obdržel jsem ctěnou objednávku na čtyřkolovou stříkačku Abc 8 za 500 zl. A poznamenávám si toto k brzkému vyřízení, vzdávám Vám tímto povinné díky za udělenou mi zakázku a ujišťuji Vás, že se přičiním, bych důvěru ve mně složenou zasluhoval nezkráceně a Vás strojem dobrým obsloužil, byste mne mohli všude s dobrým přesvědčením doporučit.

Stříkačka bude v krátku hotova a dovolím si Vám ještě určitý den oznámiti. Poroučuju se do ctěné přízně Vaší a znamenám s veškerou úctou

                                                                Za  F.Smejkal a syn

 

    Janu Polákovi byl velmi nápomocen Haubarta z „Podkožovské župy Žďár“. Tři roky po té, tedy roku 1888 odchází z funkce starosty obce Vilém Polák, rolník, za jehož působení byl založen hasičský sbor a zakoupena stříkačka, jakož i postavena hasičská zbrojnice vedle č.p. 41

Jeho syn Jan nebyl však dlouho velitelem hasičstva, svou funkci složil a sbor se rozešel. Bylo to prý pro nepřístojné chování, za což byl sbor pokárán okresním hejtmanem. Po dlouhá léta na to se nedařilo sbor znovu ustaviti. Požární pohotovost, která pak nahrazovala práci sboru až do jeho obnovení v roce 1906, vedl Dupa František, pumpař z č.p. 57. Dupa také dlouhá léta udržoval obecní stříkačku v provozuschopném stavu.

    Dne 3. ledna 1906 bylo, za starostování V.Beneše, vydáno ve schůzi obecního zastupitelstva svolení k přeměně hasičské hotovosti  ve Sbor dobrovolných hasičů pro spojené obce Stehelčeves – Vrapice. Přítomní svolují k přeměně a usnášejí se sboru propůjčit hasičské nářadí a zařadit do rozpočtu obce obnos 160,- K ve prospěch sboru. Obec má právo k veškerým jednáním sboru vysílati delegáta a pro případ rozejití se sboru, rozhodovati o jeho jmění. Velitelem sboru se stal tehdy mladý rolník Bohumil Pomajzl, který sbor stmelil a dále při životě udržel.V roce 1908 má sbor 21 činných členů. Schůzová činnost je značná. V roce 1910 byl jmenován hornistou (trubačem) František Kubelka, horník z č.p. 61.

V roce 1912 se 12. srpna konalo župní veřejné cvičení, na němž cvičily i ženy. Novým velitelem sboru byl rolník a hostinský, Václav Kokoška z č.p. 45.

V roce 1913 byli zástupci sboru, A. Dřevo a V. Ptáčník na týdenním školení v krajinské škole ve Slaném. Sbor se zúčastnil na dvou požárech a to 15.5. v Čičovicích a 7.7. v Lidicích.

V roce 1914 vypukla První světová válka, která odvedla mladé členy. Starší je museli nahradit dvojitou prací. Do války odešel i velitel Kokoška, za něho nastupuje náměstek Antonín Dřevo.

    Činnost sboru je válkou podlomena, není možno řádně plniti hasičské povinnosti. S námahou se koná jen to nejnutnější, aby občané byli uchráněni ničivých živlů.Po válce , dlouholetým členům, kteří byli zakládajícími členy v roce 1885, Antonínu Hofmanovi, truhláři z č.p. 64 a Františku Dupovi, pumpaři z č.p. 57, byly věnovány pamětní prsteny.

    V roce 1920 se vyskytuje zmínka o jinošské družině, která v tomto roce konala 14 cvičení. Starostou sboru je starosta obce Alois Sklenář. V příštím roce dává velitel na vědomí, že i členstvo ve sboru má být cvičeno v poskytování první pomoci.

    V roce 1923 má sbor 18 činných a 97 zakládajících a přispívajících členů. Z iniciativy členů byl v tomto roce postaven pomník padlých ve světové válce.Odhalení pomníku provedl starosta obce a současně starosta hasičů Alois Sklenář a velitel sboru Antonín Dřevo.

    6. července 1927 bylo usneseno koupit pro Stehelčeves nový motorový stroj a starou stříkačku předat do hasičského sboru do Vrapic. V roce 1929 byl zvolen nový velitel Václav Hermach z domu č.p. 83, neboť Ant. Dřevo rezignuje z rodinných důvodů na funkci.

14. července 1935 se konala slavná valná hromada SDH, kde bylo vzpomenuto 50. výročí založení sboru. Přítomni byli i dva zakládající členové, a to A.Hofman – truhlář a K.Brož – horník.

V roce 1938 byly pro 14 členů zakoupeny vycházkové obleky, které stály 5 350,- Kč. Na obleky pro zdejší i vrapický sbor si obec vypůjčila 7000,- Kč.

    Až do konce 2. světové války nejsou záznamy, první je až z roku 1945, napsaný velitelem Švandrlíkem. Protokoly schůzí byly za okupace zničeny. Již na sklonku války, 25.1.1945 byli zatčeni velitel V. Ptáčník a jeho zástupce V. Moravec pro přípravu aktivního odboje proti okupantům. Oba byli po těžkém výslechu posláni do koncentračního tábora v Terezíně. Zde po těžkém utrpení zemřel Václav Ptáčník. Václav Moravec se 10. května vrátil, ale již druhý den byl s podlomeným zdravím odvezen do kladenské nemocnice, kde 23. května 1945 zemřel.

    Ve dnech 5.-9. května 1945 konali naši členové V.Hermach a V, Podracký, ve stejnokroji hasičského sboru pohotovostní samaritánskou službu. Při ústupu německých vojsk od Prahy byli fašistickými vojáky 8. května zastřeleni.

    Po osvobození se pak vracel život do svých kolejí a členové hasičského sboru ke svým povinnostem. 17. října 1948 složilo „Hasičský slib“ do rukou předsedy MNV, Josefa Hofmana, 21 členů stálého hasičského sboru.

Švandrlík Václav – velitel

Černý Václav – předseda

Hofman Václav – jednatel

Hampl Pavel, Krubner Bohumil, Moravec Josef st., Moravec Josef ml., Dřevo Antonín, Bartoš Karel, Troch František, Vlasák Josef, Kučera Josef, Ptáčník Josef, Kubelka František, Svoboda Josef, Fišer Václav, Černý František, Krubner Josef, Čtrnáctý Eduard, Kučera Václav a Hlavsa Jaroslav.

    V nové pojetí se také ustálilo pojmenování požárník na místě starého hasiče. Zvláštní důraz se kladl na požární prevenci. Provádí se pravidelné protipožární prohlídky domů, Samozřejmě se nezapomíná na výcvik nových členů  se zaměřením na využití nové techniky.

    Z požárů, při nichž museli zasahovat v poválečných letech naši požárníci jmenujme velký požár, který vznikl v roce 1952 při hraní dětí, při kterém shořela stodola v bývalém statku č.p. 25, nebo požár nově postaveného kravína v roce 1958, kde byla vadná elektroinstalace.

    Požárníci zasahují i při častých povodních, kdy dochází k vylití Dřetovického potoka na území naší obce.

    V roce 1949 – 1950 byla postavena nová požární zbrojnice a v roce 1950 bylo započato s výstavbou požární nádrže, neboť v obci nebyl zdroj vody. Stavělo se na bývalém cvičišti Sokola a stavba byla ukončena v roce 1954. V roce 1973 byla provedena generální oprava této nádrže, byly vybudovány betonové zdi s ocelovou výztuží. Na všech těchto pracích se podíleli členové požárního sboru i ostatní občané obce./   V posledních letech naši členové \sboru dobrovolných hasičů opravili hasičskou zbrojnici, která byla sociálním zařízením a klubovnou SDH propojena se sálem kulturního domu. V této místnosti má sbor svou „Síň tradic“ a využívají ji zejména k schůzovní činnosti a pro činnost mladých hasičů. Ve zbrojnici stále naši strojníci pečují o Tatru 805 z roku 1956. Ale i přes svůj pokročilý věk nám slouží doposud. Stejně tak stříkačky PS 8 a PS 12. S touto technikou se učí zacházet i naši nejmladší

    V posledních dvou letech pracují naši hasiči na obnově klubu v místnosti u hasičské nádrže, vybudovali sociální zařízení, aby tyto prostory mohly být využívány i ke společenskému a kulturnímu životu v obci.

 

Přehled hlavních funkcionářů výboru SDH ve Stehelčevsi v uplynulých 120 letech

 

Starostové, pozdější předsedové a dnes opět starostové SDH

 

 

Vilém POLÁK                          1885 - ?

Václav BENEŠ                       1906 – 1917

Bohumil POMAJZL                1918 – 1919

Alois SKLENÁŘ                     1919 – 1935

Václav ČERNÝ                      1936 – 1950

Václav FIŠER                         1951 – 1980

Václav KUČERA                   1981 – 1982

Zdeněk VYDRA                     1982 – 1990

Jaroslav KNÍŽE                      1991 – 1995

Ing. Jiří KOTT                         1995 – dosud

 

Velitelé sboru SDH

 

Jan POLÁK                             1885 – 1888

František DUPA                      1889 – 1906

Bohumil POMAJZL                1906 – 1911

Václav KOKOŠKA                   1912 – 1913

Antonín DŘEVO                      1914 – 1926

Antonín FURST                       1927 – 1928

Václav PTÁČNÍK                     1928 – 1929

Václav HERMACH                  1929 – 1930

Antonín DŘEVO                      1930 – 1932

Václav PTÁČNÍK                     1933 – 1945

Václav ŠVANDRLÍK                 1945 – 1949

Josef VLASÁK                         1950 – 1952

Václav KUČERA                      1953 – 1980

Karel KALINA                         1981 – 1990

Zdeněk VYDRA                       1991 – 1995

Karel MAŘÍK                             1995 – 1997

Rudolf PILNÝ                         1998 – 1999

Zdeněk VYDRA                       2000 – dosud

 

Členové výboru SDH Stehelčeves v roce 2005

 

 

Starosta:                                     Ing. Jiří KOTT

Velitel a zástupce starosty:      Zdeněk VYDRA

Zástupce velitele:                     Rudolf PILNÝ

Jednatel:                                    Jaroslava ŠTANCOVÁ

Hospodář:                                  Vladimír ŠTANC

Preventista:                               Martin SVOBODA

Strojník:                                     Jaroslav HLAVSA, Karel SOUČEK

Zbrojíř:                                       Jaroslav VLK

Ostatní členové výboru SDH:

Zdeněk VORLÍČEK                 vedoucí mladých hasičů

Tomáš KUČERA

Michal ČAKIJ

Miroslav VESELSKÝ

Jaroslav SYBOL

Revizní komise

Josef PODRACKÝ

Štefan WOLF

Roman BASEL

Miroslav HRACH

 

Stejně tak, jako tomu bylo celých  uplynulých 120 let, podílejí se členové SDH na dění v celé naší obci. Je samozřejmostí, že je najdeme všude tam, kde se něco děje. Podílejí se na přípravách oslav MDD pro naše děti i sbírají staré železo, aby v obci ubylo nepořádku. Spolupracují s Obecním úřadem při opravách v obci i s ostatními organizacemi v zajišťování kulturních akcí. A co je na naší práci nejlepší? Asi to, že jsme připraveni pomoci, kde je třeba a hlavně to, že náš sbor mládne. Zatím co se v jiných obcích sbory hasičů ruší, naši mladí se mají čile k světu. Tak že jistě není utopií, když se rozloučíme slovy:

 

NASHLEDANOU V ROCE 2035 PŘI OSLAVÁCH 150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE STEHELČEVSI!

 

 

 

 

 

 

 

03.02.2009 -